Vyhledávání
 • Služby
 • Zákazníci
 • Prevádzky
 • O spoločnosti
Vyhledávání

Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

so sídlom: Osvetová 24, 821 05 Bratislava

IČO: 36 357 065

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka: 40469/B

 Telefónny kontakt: +421(0)2 5930 1071

Web: www.avesk.sk

E-mail: job@avesk.sk

 Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. považuje informačnú bezpečnosť a ochranu informácií za dôležitú súčasť svojho fungovania a kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera našich zákazníkov. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie.

 

  1. Aké osobné údaje zbierame

 Aby sme vám mohli predať a doviesť tovar, alebo poskytnúť službu a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracovávame vaše  údaje v rozsahu:

meno a priezvisko, bydlisko, číslo OP, tel. číslo, E - mailová adresa, bankové spojenie. U uchádzačov o zamestnanie okrem údajov už uvedených aj ostatné údaje, ktoré sú uvedené v životopise, alebo motivačnom liste.

 

2. Účel spracovania osobných údajov

 Vaše osobné údaje spracovávame na nasledovné účely:

 - predaj a dovoz tovaru a poskytovanie služieb v zmysle zmluvy alebo objednávky, konkrétne na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, fakturácie, vyúčtovania úhrady,  evidencie a postupovania pohľadávok, spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa príslušného zákona

 - nájdenia vhodného zamestnania

 - spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. umiestňuje do svojich priestorov bezpečnostné kamery z dôvodu ochrany svojich oprávnených záujmov . Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením. Kamery môžu snímať aj bezprostredné okolie chráneného priestoru alebo budovy (bezpečnostný perimeter). Oprávneným záujmom je monitorovanie priestorov spoločnosti a bezpečnostného perimetra týchto priestorov z dôvodov bezpečnosti a ochrany majetku spoločnosti

- za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie prostredníctvom nášho E-shopu;

- za účelom zasielania newsletteru, ktorý zasielame e-mailom a na základe ktorého máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o aktuálnej činnosti a ponukách našej spoločnosti. Náš newsletter budete dostávať iba v prípade, pokiaľ nám udelíte na spracovanie osobných údajov na marketingové účely súhlas. Svoj súhlas s uložením vašej e-mailovej adresy a s jej využívaním na zasielanie elektronického newslettera, môžete kedykoľvek odvolať odoslaním správy na e-mailovú adresu jej odosielateľa gumovadlazba@avesk.sk, so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Ďalšie informácie získate na našej webstránke http://www.avesk.sk/sk/ochrana-udajov.

 

3. Doba spracovania osobných údajov

 Po celú dobu trvania zmluvy, resp. trvania obchodného vzťahu a následne po dobu nevyhnutne nutnú pre zaistenie právnych nárokov zo zmluvy, resp. vzťahu vyplývajúcich, čiže dokiaľ sa naše vzájomné práva a povinnosti môžu stať predmetom súdneho sporu. S ohľadom na premlčacie lehoty, budeme vaše osobné údaje uchovávať po dobu 10 rokov od uskutočnenia zákazky. 

Kamerové záznamy zvyčajne maximálne 30 dní pri záznamoch z priestorov spoločnosti, v prípade zachytenia incidentu na zázname až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

 

 4. Kategórie príjemcov osobných údajov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., majú postavenie sprostredkovateľov ktorí spracúvajú osobné údaje len na základe zmluvy alebo v rámci pokynov od spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o kategórie: 

 • prevádzkovateľa informačných systémov;
 • dodávateľov zabezpečujúcich iné subdodávateľské činnosti a podslužby, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné;
 • bezpečnostné služby, zabezpečujúce ochranu objektov spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.;
 • činnosť BOZP a PO technikov,
 • činnosť advokátov,
 • činnosť daňových poradcov a audítorov, súdov a orgánov verejnej správy ako prevádzkovateľov,
 • archívna činnosť

 

5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje na akékoľvek účely inej spoločnosti.


6. Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. vedie záznamy o svojich spracovateľských činnostiach, tak ručných, ako aj automatizovaných a má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brány firewall, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracúvateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením.

 

7. Práva dotknutých osôb, ktorých údaje spracúvame

 

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom

 

Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, aké údaje spracovávame, za akým účelom, komu ich poskytujeme a aká je doba ich uloženia.   

 • právo na opravu nesprávnych údajov

 

Máte právo požadovať opravu nepresných údajov, prípadne ich doplnenie, pokiaľ sú neúplné. 

 • právo na výmaz

 

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne poskytnuté.

 • právo na obmedzenie spracúvania

 

Máte právo do doby vyriešenia podnetu na obmedzenie spracúvania, čiže nevymazanie vašich údajov, kde by sme inak boli povinní tak urobiť a aj právo požiadať, aby sme s vašimi údajmi nepracovali, ak je podaná námietku proti ich spracúvaniu.

 • právo na prenosnosť osobných údajov

 

Máte právo na prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, toto právo sa vzťahuje iba na osobné údaje, ktoré sme získali v elektronickej podobe a na základe vášho súhlasu alebo na základe uzatvorenia zmluvy.

 • právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

 

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti. V takom prípade budeme vaše osobné údaje spracovávať iba, ak sa preukáže, že máme závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie.

 • právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Automatizovaným rozhodovaním je rozhodovanie, ktoré robí stroj bez zásahu človeka. Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nevykonáva takéto automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

 • právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

 

Máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

 

 8. Ako uplatniť svoje práva

Svoje práva si môžete uplatniť u našej spoločnosti a to písomne, telefonicky, alebo e-mailom, kontaktné údaje nájdete v hlavičke dokumentu. Na tento podnet môžete využiť aj formulár, ktorý nájdete na našej webovej stránke http://www.avesk.sk/ochrana-udajov.

 

 9. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady  spracovania ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 5. 2018.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Zásady spracovania ochrany osobných údajov zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našej Web stránky.

 

ave-sk_-ziadost-dotknutej-osoby-20180525-173808.pdf