Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Prevádzky
  • O spoločnosti
Vyhledávání

Oznamování protiprávního jednání

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov „).

 

Obchodná spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. (ďalej len „ spoločnosť“) vydala podľa § 10 ods. 8 zákona o ochrane oznamovateľov dňa 30. 8. 2019 internú smernicu – IS 1/2019 o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“), ktorá upravuje postup pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom.

 

Každý zamestnanec ako oznamovateľ (whistleblower) spoločnosti môže v súlade so smernicou podať spoločnosti  oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, a to prostredníctvom zodpovednej osoby.

 

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov a smernice  za spoločnosť  plní: Ing. Ivana Rakovská, ekonomický riaditeľ spoločnosti.

 

Protispoločenskou činnosťou je konanie, ktoré je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí  negatívne na spoločnosť, ako napr. neetické praktiky na pracovisku.

Oznámenie je uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o ktorých sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia, funkcie alebo s činnosťou vo verejnom záujme. 

 

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné spoločnosti v súlade so smernicou podať ústne, písomnou formou alebo elektronickou poštou s uvedením podpisu alebo aj anonymne. 

 

Ústne oznámenie sa podáva priamo zodpovednej osobe, ktorá spíše o ústnom oznámení zápisnicu. Písomné oznámenie sa podáva/doručuje priamo zodpovednej osobe alebo do podateľne/na sekretariát štatutára spoločnosti - generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorý je povinný doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Osobné podanie je možné urobiť v pracovné dni, a to v kancelárii zodpovednej osoby, resp. v podateľni/na sekretariát štatutára spoločnosti - generálneho riaditeľa spoločnosti.

 

Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zamestnávateľa: job@avesk.skOznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže zamestnávateľovi uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a zodpovedať na prípadné otázky. Zamestnávateľ je zároveň povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.

 

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému, a to :

Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti;

Orgánu činnému v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (NAKA)  v prípade, že sa jedná podozrenie z trestného činu,

príslušnému správnemu orgánu, v prípade, že sa jedná o podozrenie zo správneho deliktu.

 

Podaním oznámenia protispoločenskej činnosti spoločnosti nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.