Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Prevádzky
  • O spoločnosti
Vyhledávání
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Pre čistejšiu budúcnosť

AVE SK patrí medzi vedúce spoločnosti na trhu zaoberajúce sa nakladaním s odpadmi, komunálnymi službami, sanáciami ekologických záťaží, demoláciami, údržbou komunikácií a facility manažmentu. Na Slovenskom trhu pôsobí od roku 2004 a je súčasťou skupiny EP Industries, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné zoskupenia v Českej republike

Naša misia
Pôsobíme v oblastiach, v ktorých človek zanecháva na životnom prostredí Zeme svoju nevyhnutnú negatívnu stopu. Snažíme sa túto stopu minimalizovať a pri všetkých svojich činnostiach kladieme maximálny dôraz na ekológiu. „Čistá budúcnosť“ je nielen naším mottom, ale predovšetkým jedným z hlavných cieľov nášho smerovania. Chceme byť dobrým susedom, a preto na všetkých miestach našej pôsobnosti podporujeme vzdelávacie a športové aktivity či iné neziskové projekty vedúce k spoločenskej zodpovednosti a ochrane životného prostredia.
Naša vízia
Ako líder na trhu odpadového hospodárstva budeme svojim zákazníkom vždy poskytovať najkvalitnejšie služby pri maximálnom ohľade na životné prostredie. S ohľadom na najlepšie možné technológie, najmodernejšie technologické postupy a s maximálnym šetrením prírodných zdrojov.

Korporátne video

Vedenie spoločnosti

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA

Konateľ

Ing. Vítězslav Tymr

Konateľ

Ing. Aleš Hampl, MBA

Konateľ

Členstvo v odborných zväzoch a organizáciách

Spoločenská zodpovednosť
Spoločenská zodpovednosť
Spoločenskú zodpovednosť vnímame ako neodmysliteľnú súčasť našej firemnej politiky a kultúry. Snažíme sa, aby sme v regiónoch, kde pôsobíme, boli vnímaní ako dobrí susedia. Preto spolupracujeme s obcami, mestami a združeniami a podporujeme množstvo projektov a inštitúcií z oblasti životného prostredia a vzdelávania.

Starostlivosť o životné prostredie je základom nášho podnikania

Staráme sa o odpady, ktoré spoločnosť vyprodukuje, pričom dbáme o ekologický aspekt nášho podnikania. Preto nie sú naše skládky iba zariadeniami pre ukladanie odpadu, ale sú vybavené najprísnejšími opatreniami na dosiahnutie čo najvyššej ekologickej bezpečnosti. Odpady triedime, recyklujeme a transformujeme na druhotnú surovinu, čím ich späť vraciame do výrobného procesu. Sme ohľaduplní k životnému prostrediu.

Vykonávame sanácie a rekultivujeme krajinu

Pomáhame životnému prostrediu zotaviť sa z dopadov ťažkého či chemického priemyslu. Zabezpečujeme sanácie starých ekologických záťaží. Kontaminované zeminy a vodné plochy vraciame do pôvodného stavu, aby opäť mohli slúžiť ľuďom.

Správame sa transparentne

Snažíme sa, aby naše podnikanie bolo maximálne transparentné. Naši zamestnanci dodržujú prísny etický kódex a pravidelne absolvujú školenia z oblasti legislatívnych ustanovení platných pre nakladanie s odpadmi.

Sme zodpovední

Naše prevádzky spĺňajú najprísnejšie ekologické a bezpečnostné predpisy, sme držitelia certifikátov kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a máme zavedený systém energetického manažérstva.

Okolie nám nie je ľahostajné, pomáhame ostatným

Podporujeme rozvoj miest a obcí v regiónoch. Zúčastňujeme sa kultúrnych a charitatívnych akcií, podporujeme miestne spolky a športové kluby. So školami a obcami spolupracujeme na projektoch environmentálnej výchovy, pravidelne sa zapájame do akcií pre deti a mládež, organizujeme exkurzie na naše zariadenia, organizujeme súťaže v zbere druhotných surovín a učíme deti triediť odpad.

Hodnoty naší společnosti

profesionalita

rast

ohľaduplnosť

tímová práca

výkonnosť

partnerstvo

Certifikáty

Certifikáty

Skupina firiem AVE v Slovenskej republike má zavedený jednotný spôsob vedenia a riadenia organizácie - integrovaný systém manažmentu v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov a medzinárodných noriem

ISO-9001

Dokument

ISO-14001

Dokument

ISO-45001

Dokument

EN-ISO-9001

Dokument

EN-ISO-14001

Dokument

EN-ISO-45001

Dokument

1. Registracia § 98_BA_21 zo dna 14.12.2021

Dokument

Rozhodnutia Prevádzka Vrakuňa

Dokument

Rozhodnutia Prevádzka Kechnec

Dokument

Rozhodnutia Prevádzka Senec

Dokument

Rozhodnutia Prevádzka Beluša

Dokument

Reklamačný poriadok

Dokument

Údaje o množstvách 2.Q 2022

Dokument

Údaje o množstvách 3.Q 2022

Dokument

Údaje o množstvách 4.Q 2022

Dokument

Údaje o množstvách 1.Q 2023

Dokument

Údaje o množstvách 2.Q 2023

Dokument

Údaje o množstvách 1. polrok 2023

Dokument

Údaje o množstvách 2. polrok 2023

Dokument

Naše certifikáty sú vystavené pre nasledujúci rozsah činností:

Naše certifikáty sú vystavené pre nasledujúci rozsah činností:

Komplexné služby v odpadovom hospodárstve a ochrane životného prostredia a sanáciách.

Poskytovanie poradenskej činnosti a technických služieb v oblasti životného prostredia.

Výroba gumeného granulátu a finálnych výrobkov z gumeného granulátu.